Nezumi Lab

เรื่อง IT รู้ไว้…ทันโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่มีการนำ เทคโนโลยีทางการเกษตร มาใช้

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่มีการนำ เทคโนโลยีทางการเกษตร มาใช้

การศึกษาที่มีการนำ เทคโนโลยีทางการเกษตรมาใช้ เพื่อเผยแพร่วิชาความรู้ ผลักดันให้ผู้รับบริการหันมาพอใจการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสำหรับการปรับปรุงด้านการเกษตร แบ่งได้ 5 จุด ดังต่อไปนี้

จุดที่ 1 เกษตรยุคสมัยใหม่

จัดโชว์พันธุ์ข้าวเฉลิม พระเกียรติ 80 ปี พบกับจำพวกข้าวต่างๆพร้อมด้วยลักษณะเด่นของแต่ละชนิดข้าว ดูวิถีเกษตรกรไทยแต่ละภาค รวมทั้งแบบอย่างพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับเมืองไทย

เทคโนโลยีทางการเกษตร

จุดที่ 2 เครื่องยนต์การเกษตร

แสดงอุปกรณ์ต่างๆ เทคโนโลยีทางการเกษตร ได้แก่ สิ่งที่ใช้เทคโลยีใหม่ที่ใช้ในการเตรียมดิน เครื่องมือที่ใช้ในการเพาะปลูก สำหรับในการบำรุงรักษา แล้วก็วัสดุการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์การเกษตร

จุดที่ 3 ดินและน้ำ

ให้ความเอาใจใส่ของดินและก็น้ำที่เป็นปัจจัยหลักต่อการเกษตร ดินเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ขึ้นเองโดยธรรมชาติจากการสลายตัวผุพังของหินจำพวกต่างๆซึ่งดินมีคุณประโยชน์เยอะแยะต่อมนุษย์รวมทั้ง สิ่งมีชีวิตอื่นๆน้ำเป็นตัวทำละลายเพียงแต่ชนิดเดียวที่จะละลายธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในดินหรือในปุ๋ยใส่ลงไปในดินให้ออกมา ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการเจริญเติบโตผลิดอกออกผล

จุดที่ 4 เทคโนโลยีการสร้างอาหารเพื่อมวลมนุษย์

เสนอแบบอย่างผลผลิตทางการเกษตรสำเร็จรูปรวมทั้งแสดงสวนเกษตรประเภทต่างๆได้แก่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์และก็เกษตรพอเพียง

จุดที่ 5 สัตว์เศรษฐกิจ

ให้ความรู้เรื่องสัตว์เศรษฐกิจเป็นสินค้าส่งออก ดังเช่นว่า เป็ด ไก่ หมู จระเข้ อื่นๆอีกมากมายในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยง รวมทั้งความเจริญของสัตว์เศรษฐกิจต่างๆ